Legislatíva

- Lehoty na vykonávanie OPaOS ( revízií).

STN - Slovenský ústav technickej normalizácie

SEZ -KES -Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

- APPO SR -  Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

- Vyhláška MVSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

- Vyhláška MVSVaR SR č.398/2013 Z.z.

- Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z.

- Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a      nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 125/2006 Z.z.

- Zákon o bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci (BOZP) NRSR č. 124/2006 Z.z.

- Aktualizačná odborná príprava (AOP) pre elektrotechnikov na rok 2021, viac na SEZ-KES.